collection-2018262_640

Jak prawidłowo przeprowadzić inwentaryzację? Co należy ująć w spisie natury , jak wycenić towar? Opisuje Iwona Biesaga z biura rachunkowego KierunekZysk.pl z Grodkowa.

Co powinien zawierać arkusz z inwentaryzacji?

Pierwszą i podstawową zasadą przeprowadzenia remanentu jest rzetelność, zgodność ze stanem rzeczywistym oraz staranność. W związku z tym remanent powinien posiadać odpowiedni arkusz, który musi zawierać następujące elementy:  imię i nazwisko właściciela zakładu (nazwę firmy),  datę sporządzenia spisu,  numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury,  szczegółowe określenie towaru i innych składników podlegających inwentaryzacji,  jednostkę miary, ilość stwierdzoną w czasie spisu, cenę w złotych i groszach za jednostkę miary, wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową, łączną wartość spisu z natury,  klauzulę „Spis zakończono na pozycji…”, podpisy osób sporządzających spis oraz podpis właściciela zakładu lub wspólników.

Jaki zakres obejmuje inwentaryzacja dla  firm, które  rozliczają się z podatku dochodowego w formie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów?

W remanencie należy ująć następujące składniki  takie jak: towary handlowe, materiały, półwyroby, produkcję w toku, wyroby gotowe, braki i odpady. Oprócz nich w spisie z natury powinny znaleźć się również składniki majątku, które stanowią własność podatnika, ale fizycznie znajdują się poza przedsiębiorstwem. Przy przeprowadzaniu inwentaryzacji powinno się także uwzględnić  towary obce, które  znajdują się w tym dniu w przedsiębiorstwie, podając wyłącznie ich ilość  oraz  określając kto jest ich  właścicielem, lecz nie dokonuje się wyceny takiego towaru.

Jak prawidłowo wycenić materiały i towary handlowe, które zostały objęte spisem z natury? 

Wycenę remanentu sporządza się w celu wykazania go w księdze przychodów i rozchodów według określonych zasad:

– materiały i towary handlowe wyceniane są według cen zakupu lub nabycia, zaś w wyjątkowych przypadkach (na przykład jeśli uległy uszkodzeniu) – według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe niż ceny zakupu lub nabycia,

– półwyroby, wyroby gotowe i braki własnej produkcji wyceniane są według kosztów ich wytworzenia,

– odpady użytkowe, jeżeli utraciły swoją pierwotną wartość w toku produkcji, wyceniane są według wartości oszacowanej.  Spis z natury z  wartości dewizowych wycenia się według cen zakupu z dnia sporządzenia spisu, a w dniu kończącym rok podatkowy – według cen zakupu, jednak w wysokości nie wyższej niż kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu kończącym rok podatkowy, a wartość rzeczy zastawionych – według ich wartości rynkowej. Przy działalności usługowej i budowlanej produkcję niezakończoną wycenia się według kosztów wytworzenia, z tym że nie może to być wartość niższa od kosztów materiałów bezpośrednich zużytych do produkcji niezakończonej.

W kontekście wyceny remanentu bardzo ważne jest pojęcie ceny zakupu. To suma, którą kupujący płaci za zakupione składniki majątku, pomniejszona o podatek od towarów i usług, podlegający odliczeniu zgodnie z odrębnymi przepisami, natomiast przy imporcie powiększona o należne cło, podatek akcyzowy oraz opłaty celne. Po dokonaniu wyceny i obliczeniu wartości końcowego spisu z natury należy ująć go w księdze przychodów i rozchodów pod datą 31 grudnia.

Korzystając z okazji cały zespół biura rachunkowego Kierunek Zysk.pl  życzy szczęśliwego Nowego Roku 2018.

 

Z poważaniem Iwona Biesaga