Mała loteria na festynie – duży problem w urzędzie celnym

Loteria fantowa to dobry sposób, żeby zarobić trochę pieniędzy po to by doposażyć sale komputerową w szkole, odmalować świetlicę wiejską czy dofinansować jakiś inny pomysł lokalnej społeczności. Jak to zrobić by nie narazić się na kary? Jak w prosty sposób przygotować taką loterię? Podpowiada Elżbieta Sobów z Biura Rachunkowego Kierunek Zysk z Grodkowa.

Często na taki pomysł decydują się mieszkańcy małych miejscowości, komitety rodzicielskie w szkołach czy proboszcz na parafii, pod warunkiem, że jest jakaś aktywna grupa ludzi, która chce coś zrobić, aby rozwiązać samodzielnie jakiś problem. Pomysł jest bardzo dobry, przy tym może być bardzo przyjemny, gdy taka loteria połączona jest razem z festynem czy piknikiem rodzinnym. Dla organizatorów takiej loterii mam wiadomość dobrą i złą. Dobra wiadomość jest taka, że taką loterię oczywiście można zorganizować, natomiast zła wiadomość jest taka, że trzeba wiedzieć jak to zorganizować, żeby sobie nie narobić kłopotów. Organizowanie loterii w Polsce uregulowane jest przepisami ustawy o grach hazardowych. Za przeprowadzenie losowania nagród bez zezwolenia grozi kara, i to niestety nie tylko organizatorowi, ale również uczestnikom. Warto więc przed organizacją takiej imprezy zapoznać się z obowiązkami jakie ustawa o grach hazardowych nakłada na organizatora loterii. Oto tylko kilka podstawowych kwestii związanych z organizacją takiej loterii.

Kto może zorganizować taką loterię?

Osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz organizacje pożytku publicznego są podmiotami uprawnionymi do urządzania loterii fantowej na podstawie stosownego zgłoszenia. Osoby, które zarządzają lub reprezentują taki podmiot nie mogą być osobami skazanymi za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Kiedy dokonać zgłoszenia?

Najpóźniej 30 dni przed planowaną datą rozpoczęcia loterii.

Gdzie złożyć wniosek?

W urzędzie celnym. Jeśli loterię organizujemy w jednym miejscu, wówczas wybieramy urząd celny właściwy dla miejsca organizacji loterii. Jeśli loterię urządzamy jednocześnie w kilku miejscach, które podlegają różnym urzędom celnym, to wniosek składamy do Naczelnika Urzędu Celnego właściwego według miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy albo siedziby oddziału przedsiębiorcy zagranicznego. W przypadku, gdy organizator nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w Polsce właściwym organem jest Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie.

Zezwolenie czy zgłoszenie?

O tym czy organizator musi zgłosić loterię czy uzyskać zezwolenie decyduje wysokość puli nagród w danej loterii. Należy określić wartość wygranych. Robimy to określając wartość każdej rzeczy, którą można wygrać na loterii, następnie sumujemy wszystkie kwoty. Tak określona wartość puli wygranych zdecyduje, jakie będą nasze dalsze kroki związane z organizacją loterii. Jeśli łączna suma wszystkich nagród jest niższa od tzw. kwoty bazowej, czyli w 2017 roku 4.244,58 zł to należy wysłać zgłoszenie, jeśli jest wyższa niż kwota bazowa to występujemy o zezwolenie. Kwota ta zmienia się co roku. Organizacje pożytku publicznego mają wyższą pule, one mogą zorganizować loterię na podstawie zgłoszenia jeśli nie przekroczą piętnastokrotności tej kwoty czyli w 2017 roku 63.668,70 zł.

Różnica jest istotna czy organizujemy loterię na podstawie zgłoszenia czy zezwolenia. Jeśli organizujemy ją na podstawie zgłoszenia, to wówczas nie występuje obowiązek uiszczania opłat przewidzianych w art. 68-69 ustawy o grach hazardowych. Organizatorzy gry, których wartość puli wygranych nie przekracza kwoty bazowej, nie są podatnikami podatku od gier w rozumieniu przepisów art. 71 ust. 1 i 1a ustawy, nie składają zatem deklaracji oraz rozliczeń wyniku finansowego wg art. 75 ust 1 i 9. A to upraszcza w dużej mierze całą sprawę.

Jakie złożyć dokumenty?

Nie chciałabym nikogo zrazić do pomysłu na organizację loterii ale jest ich całe mnóstwo. Należy dostarczyć: zgłoszenie loterii fantowej, oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa, oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, oświadczenie o legalności źródeł pochodzenia kapitału zakładowego, środków finansowych lub innego majątku przeznaczonego na urządzenie loterii fantowej, oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą należności celnych, oświadczenie osoby nadzorującej oraz bezpośrednio prowadzącej grę o znajomości przepisów ustawy w zakresie loterii fantowych, oświadczenie osób fizycznych zarządzających podmiotem oraz reprezentujących podmiot zgłaszający, że nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, regulamin gry, wzór losu, innego dowodu udziału w grze lub kartonu, zobowiązanie wypłacalności nagród.

Co dalej?

Naczelnik urzędu celnego przyjmuje zgłoszenie. Odebranie zgłoszenia zamyka procedurę. Po upływie 30 dni od momentu zgłoszenia, podmiot może rozpocząć prowadzenie gry.

Gorąco zachęcam do zapoznania się z obowiązkami, jakie nakłada na nas ustawa o grach hazardowych, aby dobre chęci nie zostały nagrodzone karą, bowiem jak już wcześniej wspomniałam za przeprowadzenie losowania nagród bez zezwolenia grozi kara, i to niestety nie tylko organizatorom, ale również uczestnikom. Wszystkim, którzy się jednak nie zniechęcili, nie stracili zapału, by coś zrobić dla swojej lokalnej społeczności, życzę szczęścia na loterii i wielkich wygranych.

Z poważaniem,

Elżbieta Sobów.