coins-948603__480

Na 2018r. przygotowano kilka istotnych zmian w przepisach dotyczących ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Warto się z nimi zapoznać, jeśli właśnie taką formę opodatkowania Państwo wybrali. Najważniejsze z nich omawia specjalista ds. podatków Elżbieta Sobów z biura rachunkowego Kierunek Zysk z Grodkowa.

Najem prywatny

Zostanie wprowadzony limit w wysokości 100.000 zł po przekroczeniu którego stawka podatku ryczałtowego wzrośnie z 8,5% do 12,5%. Limit będzie liczony łącznie dla małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa. Ministerstwo Finansów uznało, że z preferencyjnej stawki opodatkowania przychodów z najmu powinni korzystać ci podatnicy, dla których jest to jedynie dodatkowy dochód a nie podstawowe źródło utrzymania. Ryczałt jest korzystną formą opodatkowania w przypadku najmu dla tych właścicieli nieruchomości, którzy nie ponoszą dużych kosztów w swoich lokalach, a jedynie jakieś drobne wydatki.

Likwidacja obowiązku prowadzenia kart przychodów

Obecnie podatnicy, którzy są opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zobowiązani są do prowadzenia dla swoich pracowników karty przychodów, w których to uwzględniają wypłacone im wynagrodzenia. Na podstawie tych kart ustalane są później zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Projekt zmian zakłada uchylenie tego obowiązku.

Wybór formy opodatkowania

Na dzień dzisiejszy podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych jeśli zdecydował się na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych na rok podatkowy mógł to zrobić do 20 stycznia tego roku i nie mógł już zmienić swojej decyzji w danym roku podatkowym, nawet jeśli nie upłynął ostateczny termin wyboru formy opodatkowania. Od nowego roku Minister Rozwoju i Finansów zaproponował by przyjąć zasadę, że podatnik może dokonać ostatecznego wyboru formy opodatkowania do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy w roku podatkowym przychód albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego. Jeśli więc z jakiegoś powodu podatnik zmieni zdanie co do ryczałtu, będzie mógł to skutecznie zmienić o ile nie upłynie wskazany powyżej termin.

Zawiadomienie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych podatnicy będą mogli złożyć za pomocą wzoru oświadczenia określonego przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Nie będzie obowiązku zawiadomienia Naczelnika Urzędu Skarbowego przez podatnika (ryczałtowca) o zawarciu umowy z biurem rachunkowym na prowadzenie ewidencji przychodów.

Likwidacja obowiązku prowadzenia ewidencji wyposażenia

Obecnie podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych zobowiązani są prowadzić ewidencję wyposażenia. Przygotowywane zmiany zakładają likwidację tego obowiązku. Ewidencją wyposażenia obejmuje się wyposażenie, którego wartość początkowa przekracza 1500 zł. Przychód ze sprzedaży tych składników, opodatkowany jest stawką 3% przychodu.

Likwidacja obowiązku przygotowywania spisu z natury

Aktualne przepisy nakładają na ryczałtowca obowiązek sporządzania spisu z natury na koniec każdego roku podatkowego, oraz w razie zmiany wspólnika lub zmiany umowy spółki, a także na dzień likwidacji prowadzonej działalności.  Minister Rozwoju i Finansów proponuje zwolnić z tego  obowiązku ryczałtowców. Pozostanie jedynie obowiązek sporządzenia wykazu składników majątku wykorzystywanych w prowadzonej działalności w razie likwidacji działalności bądź wystąpienia wspólnika ze spółki.

Przedstawione tu zmiany w chwili obecnej są jedynie propozycją, warto jednak śledzić co nas może czekać w przyszłym roku, po to by dobrze się do tych zmian przygotować.

 

Elżbieta Sobów