analytics-2697949_640

Nowa stawka minimalnego wynagrodzenia za pracę, zmiany dotyczące świadectwa pracy czy większa ochrona uprawnień rodzicielskich to tylko część zmian jakie nas czekają w 2018 r. 

„Rewolucyjnych zmian w Kodeksie pracy nie będzie” tak zapewnia nas minister pracy Elżbieta Rafalska. Na 2018 rok zaplanowano jednak kilka zmian, które będą miały duże znaczenie zarówno dla pracodawców jaki i pracowników.

Równe traktowanie pracowników

Nowelizacja ustawy ma otworzyć katalog przesłanek uzasadniających dyskryminację – do tej pory tylko z uwagi na określone przyczyny pracownik mógł dochodzić swoich praw. Po wejściu w życie  noweli każde nieuzasadnione nierówne traktowanie będzie traktowane jako dyskryminacja.

Kancelaria prezydenta w swoim uzasadnieniu wskazała, że obecnie dyskryminację w rozumieniu art. 183a § 1 stanowi wyłącznie gorsze traktowanie pracownika ze względu na jakąś jego osobistą cechę lub właściwość niezwiązaną z wykonywaną pracą. Natomiast nie jest dyskryminacją nierówność wynikająca z przyczyn innych niż uznane za dyskryminujące, nawet jeżeli pracodawca naruszył zasadę równego traktowania pracowników, określoną w art. 112 Kodeksu pracy. Po zmianach każdy przejaw nierównego traktowania wśród pracowników będzie można uznawać za dyskryminację, co spowoduje możliwość ubiegania się o odszkodowanie w przypadkach innych niż te wymienione w art. 183a Kodeksu pracy.

Ochrona osób korzystających z uprawnień rodzicielskich

Nowelizacja Kodeksu pracy ma rozszerzyć grono osób o innych, pracujących członków rodziny, którzy zostaną uprawnieni do sprawowania opieki nad dzieckiem na takich samych prawach jak prawa rodziców. Jest to pomysł, dzięki któremu ochronie będą podlegać nie tylko rodzice dziecka czy jego prawni opiekunowie, ale i teściowie, dziadkowie, rodzeństwo, ojczym czy macocha. Pod warunkiem, że sprawują oni opiekę nad dzieckiem. Ostatnio wprowadzona zmiana rozszerzyła m.in. krąg osób uprawnionych do urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego, po spełnieniu określonych w ustawie warunków. Zmiany w nowelizacji ustawy, które mają wejść w 2018 roku, dotyczą objęcia szczególną ochroną przed rozwiązaniem stosunku pracy zatrudnionych – innych członków najbliższej rodziny, tych właśnie, którzy korzystają z urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego, oraz przyznania im uprawnień analogicznych do przysługujących obecnie rodzicom wychowującym dziecko, korzystającym z tych urlopów.

Przeciwdziałanie mobbingowi

Zgodnie z definicją zawartą w art. 943 § 2 Kodeksu pracy, mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko niemu, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu, co powoduje zaniżoną ocenę przydatności zawodowej oraz ośmieszenie i izolowanie go od innych pracowników. Każdy zatrudniony, który padł ofiarą takiego pracodawcy może dochodzić swoich spraw w sądzie i walczyć o odszkodowanie. Jednak dzieje się tak wyłącznie w momencie, kiedy dana osoba nie pracuje już w oskarżanej firmie, a w rozwiązaniu stosunku pracy podano mobbing jako decyzję jej wypowiedzenia. To oznacza, że osoba mobbingowana nie mogła wcześniej dochodzić swoich praw w sądzie. Po zmianach pracownik będzie miał możliwość dochodzenia od pracodawcy odszkodowania także w sytuacji, gdy nie rozwiązał stosunku pracy, ale – na skutek stosowanych wobec niego działań mobbingowych – poniósł konkretną szkodę.