Bardzo szeroka oferta usług!

Usługi naszej kancelarii to kompleksowa oferta skierowana do firm każdego typu prowadzonej działalności. Zapewniamy pełen pakiet usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania firmy.

Współpraca z naszymi klientami opiera się na poszukiwaniu najlepszych rozwiązań, gwarantujących wysoką jakość świadczonych usług.

Promocja dla firm, które skorzystają z naszych usług księgowych.

Jeśli zdecydują się Państwo na nasze usługi księgowe wypełnimy wszystkie formularze niezbędne do założenia firmy, zarówno spółek prawa handlowego, jak i działalności dla osób fizycznych. Posiadamy duże doświadczenie w tym zakresie, również w przypadku udziałowców spoza terytorium Polski.

Doradzimy najkorzystniejszą formę opodatkowania. Zapraszamy do współpracy.

Świadczymy usługi w zakresie:

 • prowadzenia ksiąg rachunkowych spółek i osób fizycznych,
 • prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
 • pełnej obsługi kadrowo- płacowej,
 • usługi dodatkowe (analiza sprawozdań finansowych, ekspertyzy ekonomiczne i finansowe).

Wszyscy nasi pracownicy są wykwalifikowanymi specjalistami w dziedzinie księgowości i kadr, ukończyli kierunkowe studia wyższe, są pracownikami, którzy zapewniają wysoką jakość świadczonych usług i całkowitą poufność danych klientów. Dostęp do danych naszych klientów posiadają tylko i wyłącznie osoby przez nas zatrudnione i odpowiednio przeszkolone w zakresie zachowania poufności danych.

Zdjęcie biuraCeny usług ustalane są indywidualnie dla każdego Klienta w drodze negocjacji i uzależnione są od:

 • formy prowadzonych ewidencji (np. księgi handlowe, PKPiR),
 • formy prawnej (np. osoba fizyczna, spółka cywilna, sp.z o.o.),
 • branży (np. działalność usługowa, handlowa, produkcyjna),
 • ilości dokumentów księgowych,
 • ilości zatrudnionych pracowników,
 • i innych czynników (np. firma jest czynnym podatnikiem VAT, prowadzi transakcje zagraniczne itp.)

Sprawdź nasze aktualne promocje! Zadzwoń +48 77 414 20 38 i umów się na spotkanie już teraz!

Oferta prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych spółek i osób fizycznych obejmują:

 • opracowanie zasad polityki rachunkowości,
 • opracowanie zakładowego planu kont i jego wdrożenie,
 • dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej (łącznie z dekretowaniem dokumentów),
 • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
 • prowadzenie rejestrów dla potrzeb podatku VAT,
 • ustalanie wysokości należnego i naliczonego podatku VAT,
 • sporządzanie, według wzorów określonych przepisami, deklaracji podatkowych oraz  przekazywanie ich do US,
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych GUS,
 • sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi,
 • zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.

Pełna księgowość- pełne bezpieczeństwo!

W ramach prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów:

 • dokonujemy zapisów w PKPiR,
 • prowadzimy ewidencje wyposażenia,
 • sporządzamy plan amortyzacji środków trwałych oraz prowadzimy ewidencje środków trwałych, a także wartości niematerialnych i prawnych,
 • ustalamy wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
 • prowadzimy ewidencje VAT,
 • sporządzamy miesięczne i roczne deklaracje podatkowe.

Oferta usług kadrowo-płacowych:

 • prowadzimy obsługę kadrowo – płacową dla pracowników z terenu Polski, z Unii Europejskiej, jak i spoza Unii Europejskiej,
 • sporządzamy umowy o pracę, zlecenia, dzieła – na podstawie uzyskanych informacji,
 • sporządzamy listy płac, rachunki do umów cywilnoprawnych,
 • prowadzimy  dokumentację rejestracyjną pracowników i zleceniobiorców (ZUS),
 • prowadzimy imienne karty przychodów pracownika,
 • prowadzimy kartoteki pracowników wraz z niezbędną dokumentacją,
 • prowadzimy ewidencje urlopów pracowników, dokumentacje zwolnień od pracy (płatnych i  niepłatnych),
 • prowadzimy ewidencje świadczeń socjalnych,
 • prowadzimy ewidencje świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego,
 • sporządzamy dokumentacje obrachunkowe do list płac (deklaracje na potrzeby ZUS, deklaracje dla potrzeb urzędów skarbowych: PIT 4R,PIT 8A),
 • sporządzamy zeznania roczne pracowników PIT 11, PIT 8B, PIT 40,
 • sporządzamy zaświadczenia o wynagrodzeniu i  zatrudnieniu dla pracowników (na żądanie),

biuro rachunkowe oława

Oferta usług dodatkowych:

 • monitoring należności i zobowiązań,
 • weryfikacja i kontrola ksiąg rachunkowych prowadzonych przez inne podmioty gospodarcze,
 • nadzór merytoryczny i organizacyjny nad działem księgowości,
 • współpraca i pośrednictwo w badaniu sprawozdań finansowych,
 • pomoc przy wnioskach kredytowych i tworzeniu biznes planów,
 • sporządzanie sprawozdań dla NBP,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie zeznań rocznych, deklaracji PCC,
 • doradztwo rachunkowe, finansowe,
 • doradztwo kredytowe,
 • rejestracja, likwidacja działalności gospodarczej.