chef-3036025_640

17 sierpnia została opublikowana ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Ustawa od 1 stycznia 2018 r. wprowadza zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców. 

Wprowadzane zmiany odnoszą się do zatrudniania cudzoziemców, którzy nie posiadają nieograniczonego dostępu do polskiego rynku pracy. Z takiej swobody korzystają obywatele państw UE. Zmiany dotyczą przede wszystkim cudzoziemców, którzy szukają zatrudnienia sezonowego lub krótkotrwałego. Przede wszystkim obywatele Ukrainy, których według różnych informacji przybywa do Polski rocznie ponad 1 mln celem podjęcia pracy.

Nowa procedura oświadczeniowa

Większość Ukraińców, którzy podejmują zatrudnienie w Polsce robią to na podstawie wizy 05, która jest wydawana w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, na tej podstawie  uzyskują zezwolenie na pracę w określonym czasie. Podstawą do wydania wizy jest przedłożenie w konsulacie, zarejestrowanego przez przyszłego pracodawcę w PUP oświadczenia, o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca. Pracodawca składa oświadczenie natomiast cudzoziemiec posługuje się nim w celu uzyskania wizy. Od 01.01.2018 to Starosta będzie dokonywał wpisu oświadczeń do ewidencji albo będzie odmawiał dokonania wpisu w razie niespełnienia ustawowych przesłanek. Pracodawca, który będzie zatrudniał cudzoziemca na podstawie oświadczenia,  będzie musiał zawiadomić Powiatowy Urząd Pracy o podjęciu pracy przez cudzoziemca,  najpóźniej w dniu, w którym ono nastąpi, a także o niepodjęciu w terminie 7 dni od dnia wskazanego w oświadczeniu. Praca podjęta na podstawie oświadczenia będzie legalna wyłącznie w przypadku wykonywania jej na warunkach uzgodnionych w oświadczeniu, zatem m.in. u pracodawcy, który je złożył, na stanowisku i za wynagrodzeniem w nim określonym (art. 87 ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia). Nowe regulacje oznaczają koniec panującej obecnie rutyny rejestracji oświadczeń o chęci zatrudnienia cudzoziemców.

Praca sezonowa

Ważną informacją wprowadzoną przez nowelizację jest unormowanie pracy sezonowej cudzoziemców. Jest to praca, która jest uzależniona od rytmu sezonowego. Podano trzy sektory gospodarki, w których prace traktowane są jako sezonowe:  ogrodnictwo, rolnictwo oraz  turystyka. Pracodawca, który będzie chciał zatrudnić cudzoziemca do pracy sezonowej, będzie musiał złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na tego rodzaju pracę. Wydawaniem takich zezwoleń będzie zajmować się starosta. Warunkiem wydania zezwolenia będzie zapewnienie wynikającego z ustawy minimum płacowego oraz przeprowadzenie testu rynku pracy (ten drugi wymóg nie będzie dotyczył obywateli państw tratowanych preferencyjnie czyli obywateli Ukrainy, Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji).

Złożenie prawidłowego  wniosku o zezwolenie, będzie wystarczające, aby otrzymać  zaświadczenie o wpisie w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia poprawnego wniosku. Zaświadczenie będzie przekazywane cudzoziemcowi i będzie dawać mu podstawę do ubiegania się o specjalną wizę celem wykonywania pracy sezonowej. Wiza będzie wydawana na okres wynikający z zaświadczenia, nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym. Zezwolenie na pracę sezonową będzie wydawane dopiero po wjeździe cudzoziemca na terytorium Polski oraz po przedłożeniu przez pracodawcę kopii dokumentu pobytowego cudzoziemca i informacji o jego zakwaterowaniu w Polsce. Po dokonaniu tych czynności cudzoziemiec będzie już mógł rozpocząć  legalną pracę.  Uwaga, nasi klienci pliki JPK mają w cenie usług księgowych!

Iwona Biesaga